சிறுசேமிப்பு திட்ட முடிவுகள்

வாரம் : 14

நாள் 118/ 05 / 2022

S.No.நிலைPhotoPrize Imageவாடிக்கையாளர் பெயர்IDஊர் பெயர்
1முதலிடம்899048ab0cc455154006fdb9676964b3download (9)விஜய் ராமசாமிSRM-84கள்ளிப்பட்டி
2இரண்டாமிடம்899048ab0cc455154006fdb9676964b341nKmYhBhgL._SX425_ஜோதிமணி/பாலன்SRM-530புதுகாடு
இரண்டாமிடம்899048ab0cc455154006fdb9676964b341nKmYhBhgL._SX425_கோபால்/செல்லப்பிள்ளைSRM-159முருகன்காலனி
இரண்டாமிடம்899048ab0cc455154006fdb9676964b341nKmYhBhgL._SX425_ நதியா/சரவணன்SRM-103தாயனூர்(தண்ணீர்பந்தல்)
3 மூன்றாமிடம்899048ab0cc455154006fdb9676964b3images (7)அம்சவேணி/வேலுசாமிSRM-283தேரங்கிணறு
மூன்றாமிடம்899048ab0cc455154006fdb9676964b3images (7)காயத்திரி/விக்னேஷ்SRM-519ரங்கநாதர் நகர்
மூன்றாமிடம்899048ab0cc455154006fdb9676964b3images (7)ஜோதி/ரேணுகராஜ்SRM-287தேரங்கிணறு
4நான்காமிடம்899048ab0cc455154006fdb9676964b3imagesSRM51,SRM473, SRM279,SRM19, SRM261,SRM284, SRM402,SRM14, SRM263,SRM287, SRM517,SRM17, SRM292,SRM518, SRM133,SRM337, SRM141,SRM264, SRM264,SRM305, SRM431,SRM23, SRM350,SRM236, SRM376,SRM58, SRM230,SRM108, SRM479,SRM468, SRM357,SRM314, SRM400,SRM211, SRM488,SRM27, SRM374,SRM31, SRM485,SRM9, SRM101,SRM529, SRM28,SRM212, SRM7,SRM100, SRM346,SRM24, SRM422,SRM152, SRM132,SRM379, SRM435,SRM181, SRM478,SRM127, SRM196,SRM442, SRM128,SRM197, SRM299,SRM209, SRM255,SRM278, SRM249,SRM274, SRM453,SRM136, SRM53,SRM177, SRM241,SRM142, SRM295,SRM531,.
X