சிறுசேமிப்பு திட்ட முடிவுகள்

வாரம் : 21

நாள் : 09/11/2022

S.No.நிலைPhotoPrize Imageவாடிக்கையாளர் பெயர்IDஊர் பெயர்
1முதலிடம்899048ab0cc455154006fdb9676964b31வேதிகஸ்ரீ / மீனாSRM-939எல்லப்பாளையம்
2இரண்டாமிடம்899048ab0cc455154006fdb9676964b32கோகிலவாணி / ராஜப்பன்SRM-668ஆம்போதி
இரண்டாமிடம்899048ab0cc455154006fdb9676964b32காயத்ரி / அகிலா SRM-290அண்ணாநகர், பாலப்பட்டி.
3மூன்றாமிடம்899048ab0cc455154006fdb9676964b33ஆனந்த் / செல்வராஜ்SRM-305ஜீவா நகர்
மூன்றாமிடம்899048ab0cc455154006fdb9676964b33அபிநயஸ்ரீSRM-119சிறுமுகை
மூன்றாமிடம்899048ab0cc455154006fdb9676964b33பாக்கியலட்சுமி / சின்னராஜ்SRM-682புண்கற்காலனி
4நான்காமிடம்899048ab0cc455154006fdb9676964b34SRM - 564, 859, 346, 6, 42, 645, 683, 137, 801, 431, 660, 147, 72, 664, 658, 576, 480, 510, 360, 107, 343, 612, 805, 98, 672, 414, 486, 369, 153, 837, 964, 937, 1000, 599, 822, 444, 87, 166, 494, 488, 284, 222, 809, 475, 398, 814, 380, 100, 181, 907, 472, 228, 838, 876, 489, 945, 407, 130, 621, 567, 648, 581, 557, 791, 245, 326, 938, 224, 313, 492, 496, 482, 633, 849, 276, 424, 97, 471, 30, 75, 364. 116, 630, 554, 52, 887, 999, 990, 7, 606, 582, 405, 239, 406, 681, 409, 699, 871, 590, 911, 828, 270, 366, 864, 45, 210, 685, 458, 503, 901, 143, 163, 149, 85, 725, 626, 435, 544, 430, 188, 808, 70, 422, 828, 425, 698, 260, 851, 880, 957, 941, 466, 605, 666, 561, 279, 874, 593, 643, 483, 624, 112, 467, 766, 5, 362, 322, 92, 936, 905, 700, 615, 396, 80, 854, 62, 736, 353, 187, 986, 205, 446, 243, 799, 946, 93, 394, 180.