வாரம் : 9

நாள் : 29/11/2022

S.No.நிலைPhotoPrize Imageவாடிக்கையாளர் பெயர்IDஊர் பெயர்
1முதலிடம்899048ab0cc455154006fdb9676964b3download (8)பவதாரணி/சந்திரிகாSRM-1270திம்மராயன்பாளையம்
2இரண்டாமிடம்899048ab0cc455154006fdb9676964b3100 Sheet-page 9th 2நாகேந்திரன்SRM-1295 லிங்காபுரம்
இரண்டாமிடம்899048ab0cc455154006fdb9676964b3100 Sheet-page 9th 2ஜீவிதா/ரஞ்சித்SRM-885காரமடை
3 மூன்றாமிடம்899048ab0cc455154006fdb9676964b3100 Sheet-page 9th 3பரத்/சாரதிSRM-376 காந்தையூர்
மூன்றாமிடம்899048ab0cc455154006fdb9676964b3100 Sheet-page 9th 3சபரிகா/ராஜேஸ்வரிSRM-15பாசகுட்டை
மூன்றாமிடம்899048ab0cc455154006fdb9676964b3100 Sheet-page 9th 3மோகனப்பிரியா/சாய்வர்சனிSRM-46 ஆம்பூதி
4நான்காமிடம்899048ab0cc455154006fdb9676964b3100 Sheet-page 9th 4 SRM526,SRM541,SRM953,SRM55,SRM369,SRM185,SRM167,SRM508,SRM1208,SRM850.